ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО.

Цел на провежданата от фирмата политика е осигуряването на качествени продажбени и сервизни услуги в пълна хармония с потребностите на нашите клиенти, заинтересовани страни и при стриктно спазване на нормативните актове.


Ръководството на „М Кар Варна” ООД залага следните стратегически цели в развитието на фирмата:

  • Развитие и непрекъснато усъвършенстване на система за управление на качеството при съблюдаване пълно съответствие със спецификата на фирмената дейност.

  • Осигуряване на непрекъсната и ефикасна обратна връзка с клиентите.

  • Периодично актуализиране, основано на обратната информация от измерване на изпълнението й, оценка адекватността на променените условия, огласяване на промените сред фирмения екип и заинтересованите страни в най-кратки срокове.

  • Разгласяване, въвеждане и запознаване служителите от всички нива с политиката за отговорността им за реализирането й.

  • Утвърждаване на доверие, коректност и обмен на информация с клиентите, доставчици и контролни органи.

  • Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация.

  • Ангажимент за отчитане на риска при вземане на решения и осигуряване на ресурси за неговото управление.

  • Развиване и утвърждаване позициите на фирмата.


Ръководните фирмени принципи за качествена работа са: лидерство, гъвкавост, прецизност, компетентност, бързина на реакция, конфиденциалност и стриктно съблюдаване на законовите разпоредби.

В качеството си на Управител на „М Кар Варна ” ООД се ангажирам да осигуря подходящи условия за ефикасното функциониране на системата за управление на качеството, с цел изпълнение на дефинираната “Политика по качество” и поетите задължения към нашите клиенти.


30.07.2023
Асен Атанасов /Управител/

М КАР ВАРНА.

Бул."Владислав Варненчик" 320
9023 Варна

Имейл: contact@bmw-mcarvarna.bg
Телефон: +359 52 739 860

Работно време:

Автосалон:
Понеделник - Петък: 09:00 - 18:00 часа
Събота: 10:00 - 15:00 часа


Сервиз:
Понеделник - Петък: 09:00 - 18:00 часа
Събота: 10:00 - 15:00 часаЗапазете час за сервиз
Обадете се сега